หน้าหลักบุคลากรแผนที่อำเภอศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
...Welcome to Waritchaphum District of Agricultural Extension Office...

นายวีระ ฤทธิมนตรี
เกษตรอำเภอวาริชภูมิ
ประวัติอำเภอวาริชภูมิ
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ข้อมูลภัยธรรมชาติ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร


 

 

ในวันที่ 8,15,22 กันยายน 2553 นายสนั่น สุธรรมมา นวส.ชำนาญการ และ
นางสาวสุธาริน แก้วภิภพ นวส.ปฏิบัติการ และนายสิงห์เสน่ห์ ราชคำ
คณะกรรมการศูนย์บริการฯ ให้ความรู้การผลิตข้าวพันธ์ุุดี โครงการ TO BE
NUMBER ONE แก่นักเรียนโรงเรียนธรรมบวร ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มยุวเกษตรกร

.ในวันที่ 24 กันยายน 2553 นายสนั่น สุธรรมมา นวส.ชำนาญการ และ นางสาวสุธาริน แก้วภิภพ นวส.ปฏิบัติการ ประชุมโครงการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อถอดองค์ความรู้ของชุมชน ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร

แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน

 

action plan
แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล

ในวันที่ 17 กันยายน 2553 นายสนั่น สุธรรมมา นวส.ชำนาญการแนะนำการ ป้องกันกำจัด หนอนห่อใบข้าว โรคไหม้ของข้าว ณ บ้าน ภูวงน้อย ม.10 ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร


 
สหกรณ์ออมทรัพย์
กองคลัง
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบใบรับรองเงินเดือน
ศูนย์สารสนเทศ
คลินิกพืช
เกษตรอินทรีย์
การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
ห้องสมุดความรู้การเกษตร

สาระเกษตรน่ารู้
.. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
.. ถามตอบปัญหาการเกษตร
. 108 พรรณไม้ไทย
.. มูลนิธิข้าวไทย
.. เครื่องจักรกลการเกษตร

 อ่านข่าวทั้งหมด

 

 
ข้าว พืชไร
พืชผัก ไม้ผล
หม่อนไหม ไม้ดอกไม้ประดับ
 

การเพาะถั่วงอกในบ่อซีเมนต์ ์ี
ปทุมมา (ดอกกระเจียว) หรือ สยามทิวลิป
การเลี้ยงจิ้งหรีด
การเลี้ยงไก่ฟ้าเชิงพาณิชย
การเลี้ยงกบในกล่องโฟม
นวัตกรรมกล้วยไม้นานาชาต
น้ำส้มสายชูจากข้าวอินทรีย์
การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์
ดอกชบามีคุณทางยา
ฟาร์มเป็ดระบบปิดครบวงจรที่ได้มาตรฐานสากลแห่งแรกในประเทศ
การปลูกข้าวแอโรบิก (วิธีการปลูกข้าวโดยไม่ขังน้ำ )
มะนาวพันธุ์พิจิตร 1
การปลูกมอสส์
พบปลาน้ำจืด 4 พันธุ์ใหม่

   
 

 

 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
สำนักงานเกษตรอำเภอวาริชภูมิ
97 หมู่ที่ 3 ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทร 0 4278 1211
E-mail : warit@doae.go.th
http://waritchaphum.sakonnakhon.doae.go.th